معرفی دبیران
     

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1 اسماعيلي عليرضا دبير مطالعات هفتم

2

امیری

سیدپویان

دبیر عربی هشتم و نهم

3

بابائی

حسینعلی

دبیر زیست، زمین و شیمی نهم، آزمایشگاه هفتم

4

بابائی

امیرحسین

مسئول کارگاه هفتم و نهم، دبیر آزمایشگاه نهم

5

بسیطی

مسعود

دبیر دینی هشتم

6 بهشتی علی دبیر آزمایشگاه هشتم
7 پورتالاری کیومرث دبیر فیزیک نهم
8 جهانگیرزاده حمیدرضا دبیر زبان هشتم
9 رحمتی مهرداد دبیر ریاضی هفتم

10

رستمی

حسین

دبیر قرآن هشتم و نهم

11

سپاهی

مهدی

دبیر دینی و قرآن هفتم

12

سليمي

سعيد

دبير علوم هشتم

13 صفری مهدی دبیر هندسه هشتم
14 صدیقی ذبیح اله دبیر رایانه هفتم و هشتم

15

طایفه

موسی

دبير علوم هفتم

16

طیار

حسن

دبیر عربی هفتم

17

عشرتی

حسین

دبیر ادبیات نهم

18 حسینی سیدمجتبی دبیر تفکر هشتم

19

غفاری

حامد

دبیر مطالعات هشتم و نهم

20

فرزانه

رضا

دبیر ورزش هفتم و هشتم

21

قادری

حسین

دبیر ادبیات هفتم

22

قاسمی

مجتبی

مشاور

23

قنبری

محمدرضا

دبیر آمادگی دفاعی نهم

24

خدایی

امیرحسن

دبیر تفکر هفتم

25

شاه محمدی

مهدی

دبیر ریاضی هشتم

26

مرادنیا

موسی

مشاور

27

مرآتی

غلامرضا

دبیر ورزش نهم

28

گودرزی

محمدعلی

دبیر دینی نهم

29 مرادنیا موسی مشاور
30 اقبالی مجتبی دبیر کاروفناوری نهم
31 نظری رضا دبير ریاضی نهم
32 نیکخو امیرحسین دبیر زبان هفتم و نهم

33

هلاکویی

حامد

دبیر کاروفناوری هفتم و هشتم

34

ولي الهي

موسي

دبیر هنر هفتم، هشتم و نهم

35

یحیایی

علی

دبیر ادبیات هشتم

نقشه سایت