معرفی دبیران
     

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1 احدزاده محمدامین مسئول کارگاه

2

اردشیری

کیومرث

دبیر زبان هشتم

3

اسماعيلي

عليرضا

دبير مطالعات هفتم

4

امیری

سیدپویان

دبیر عربی هشتم و نهم

5

بابائی

حسینعلی

دبیر زیست و زمین نهم

6 برخورداری فرهاد دبیر آزمایشگاه نهم
7 بسیطی مسعود دبیر قرآن هفتم و دینی هشتم
8 بهرامی امیرمهدی دبیر تفکر هفتم
9 بهشتی علی دبیر آزمایشگاه هشتم

10

بیات

رسول

دبیر مطالعات هشتم

11

پورتالاری

کیومرث

دبیر فیزیک و شیمی نهم

12

جهانگیرزاده

حمیدرضا

دبیر زبان هفتم

13 خدابخشی حامد پژوهش هشتم و کاروفناوری نهم
14 دماوندی امیرحسین دبیر ورزش نهم

15

رحمتی

مهرداد

دبیر ریاضی هفتم

16

رستمی تبریزی

حسین

دبیر قرآن هشتم و نهم

17

سليمي

سعيد

دبير علوم هشتم

18 صادق زاده امیرحسین دبیر تفکر هشتم

19

صالحی شریف

علی

دبیر مطالعات نهم

20

صدیقی

ذبیح اله

 دبیر رایانه هفتم و هشتم

21

طاهركاظمي

ابوالفضل

دبير علوم هفتم

22

طیار

حسن

دبیر عربی هفتم

23

عشرتی

حسین

دبیر ادبیات نهم

24

فقیه شجاعی

حسینعلی

دبیر ادبیات هشتم

25

فیاض

حسن

دبیر دینی هفتم

26

قاری

محمدرضا

دبیر ریاضی هشتم

27

کریم نژاد

حمیدرضا

دبیر ادبیات هفتم

28

گودرزی

محمدعلی

دبیر دینی نهم

29 مرادنیا موسی مشاور
30 مرآتی غلامرضا دبیر ورزش هشتم
31 مزینانی امیرمحمد دبیر کار و فناوری هشتم و نهم
32 فرزانه رضا دبیر ورزش هفتم

33

نظري

رضا

دبير ریاضی نهم

34

نیکخو

امیرحسین

دبیر زبان نهم

35

ولي الهي

موسي

دبیر هنر و دفاعی

نقشه سایت