معرفی دبیران
     

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1

اسماعیلی

نادر

دبیر ادبیات هفتم

2

اسماعيلي

عليرضا

دبير مطالعات هفتم

3

افتخاری

منصور

دبیر عربی هشتم و نهم

4

بابائی

حسینعلی

دبیر زیست و زمین نهم

5

پورتالاری

کیومرث

دبیرعلوم نهم

6

جهانگیرزاده

حمیدرضا

دبیر زبان هفتم

7

دشت آبادی

سهیل

دبیر ورزش هشتم و نهم

8

رحمتی

مهرداد

دبیر ریاضی هفتم

9

رستمی تبریزی

حسین

دبیر قرآن هفتم و هشتم

10

سليمي

سعيد

دبير علوم هشتم

11

صالحی

محسن

دبیر کاروفناوری هفتم و نهم

12

مزینانی

امیرمحمد

دبیر کاروفناوری هشتم

13

صحرايي

عليرضا

دبير ریاضی هشتم

14

صدیقی

ذبیح اله

 دبیر رایانه هفتم و هشتم

15

طاهركاظمي

ابوالفضل

دبير علوم هفتم

16

طیار

حسن

دبیر عربی هفتم

17

عشرتی

حسین

دبیر ادبیات نهم

18

فقیه شجاعی

حسینعلی

دبیر ادبیات هشتم

19

مختاری

علیرضا

دبیر مطالعات نهم

20

مرادنیا

موسی

دبیر تفکر هفتم و هشتم و مشاور

21

مهدوی نسب

حامد

دبیر قرآن نهم و دینی هشتم

22

ناطقی

عباس

دینی هفتم و نهم

23

نظري

رضا

دبير ریاضی نهم

24

نیکخو

امیر حسین

دبیر زبان نهم

25

ولي الهي

موسي

دبیر هنر و دفاعی

26

سلطان احمدی

مهدی

دبیر مطالعات هشتم

27

ملاشریفی

آرش

دبیر ورزش هفتم

28

لیل نهاری

سامان

دبیر زبان هشتم

29

اردشیری

کیومرث

دبیر زبان هشتم

 
نقشه سایت